Algemene voorwaarden Sortas Infra

 Algemene Voorwaarden 1 van 10
Algemene Voorwaarden van Sortas Infra B.V. – versie 2020
Definities
Aanbod / Aanbieding Ieder aanbod van Sortas Infra tot het aangaan van een Overeenkomst.
Sortas Infra Sortas Infra B.V. (KvK-nummer: 76271455).
Overeenkomst Iedere overeenkomst tussen Partijen ter zake het door Sortas
Infra verrichten van Werkzaamheden aan de Opdrachtgever.
Opdrachtgever De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan
wie Sortas Infra een Aanbieding doet tot het verrichten van de
Werkzaamheden en/of wie met Sortas Infra een Overeenkomst aangaat.
Partij(en) Sortas Infra en de Opdrachtgever c.q. ieder voor zich.
Schriftelijk Per brief, e-mail of deurwaardersexploot.
Voorwaarden Deze algemene voorwaarden van Sortas Infra, zoals te vinden
op de Website.
Website www.sortasinfra.nl.
Werk Een (al dan niet geheel of gedeeltelijk afgerond) werk van
stoffelijke aard, resultaat van de door Sortas Infra uitgevoerde
Werkzaamheden.
Werkzaamheden De door Sortas Infra verrichte werkzaamheden waarbij Sortas
Infra zich jegens de Opdrachtgever verbindt om een werk van
stoffelijke aard tot stand te brengen, waaronder (in ieder geval) wordt begrepen: de aanleg en het onderhoud van rioleringen, het verrichten van sloopwerkzaamheden, het verrichten
van straat- en grondwerk, een en ander in de ruimste zin van
het woord.
DEEL A – Algemene bepalingen
Toepasselijkheid
Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten,
alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen. Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op een Overeenkomst, dan zijn
deze automatisch – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen Partijen overeengekomen
hoeft te worden – van toepassing op iedere daarna gesloten overeenkomst tussen
Partijen, tenzij in de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen
anders is overeengekomen.
De toepasselijkheid op een Overeenkomst van algemene of specifieke door
Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt door Sortas Infra uitdrukkelijk van de
hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door
Sortas Infra van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Opdrachtgever op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op
enige daarna gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.
In geval van nietigheid of vernietiging door Opdrachtgever van een of meer
bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden
Algemene Voorwaarden 2 van 10
Algemene Voorwaarden van Sortas Infra B.V. – versie 2020
onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden
om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een
bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het
doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.
Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de
Voorwaarden, gaat het bepaalde in de Overeenkomst voor. De overige bepalingen
van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.
Deze Voorwaarden bestaan uit twee delen, deel A en B. In deel A zijn de Algemene
Bepalingen opgenomen die van toepassing zijn op alle Aanbiedingen, Overeenkomsten en Werkzaamheden. Deel B is specifiek van toepassing op de sloopwerkzaamheden die door Sortas Infra worden uitgevoerd. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen deel A enerzijds en deel B anderzijds prevaleren de bijzondere bepalingen in deel
B.
Sortas Infra is gerechtigd deze Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Een wijziging gaat
in vanaf het moment dat de gewijzigde Voorwaarden zijn gepubliceerd op haar website of op andere wijze kenbaar is gemaakt aan de Opdrachtgever.
Aanbod, totstandkoming en inhoud van een Overeenkomst
Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de
termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor aanvaarding,
dan vervalt het Aanbod in ieder geval dertig (30) dagen na de datum vermeld in het
Aanbod.
Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een
Overeenkomst slechts tot stand als Sortas Infra dat heeft bevestigd of uitvoering geeft
aan de Overeenkomst. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit, is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.
De inhoud van de Overeenkomst bevat de volgende gegevens:
(a) een duidelijke aanduiding van het Werk (en indien van toepassing: het bestek
en/of andere technische details), alsmede de aard en de omvang van de Werkzaamheden die aan Sortas Infra zijn opgedragen;
(b) het tijdstip waarop of de termijn waarbinnen de Werkzaamheden door Sortas
Infra moeten worden voltooid;
(c) het betalingsschema en de overeengekomen vergoedingen in het kader van de
door Sortas Infra uit te voeren Werkzaamheden; en
(d) de wijze waarop en zo nodig de frequentie waarmee Partijen overleg voeren.
De Werkzaamheden worden uitgevoerd conform het overeengekomen tijdschema. De
daarin opgenomen termijnen zijn geen fatale termijnen, zodat Opdrachtgever bij enige
tekortkoming van Sortas Infra Sortas Infra eerst schriftelijk in gebreke moet stellen en
haar een termijn van minimaal dertig (30) dagen moet geven om alsnog na te komen.
Prijzen
In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in euro’s en zijn – tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief eventuele bijkomende kosten (waaronder reis- en verblijfkosten) en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.
Wordt door de Opdrachtgever een opdracht verstrekt aan Sortas Infra zonder dat een
prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, geschiedt de vaststelling van de prijs voor de
Werkzaamheden volgens de na voltooiing gebleken omvang van de verrichte Werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van
de Werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zoda-
Algemene Voorwaarden 3 van 10
Algemene Voorwaarden van Sortas Infra B.V. – versie 2020
nige vaststelling, op basis van de ten tijde van de oplevering van het Werk geldende
tarieven.
Sortas Infra is gerechtigd de Opdrachtgever aanvangs- en voorbereidingskosten in
rekening te brengen.
Sortas Infra is gerechtigd de prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in
ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen,
materialen, fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en
dergelijke, zulks ter beoordeling van Sortas Infra, die zijn ontstaan na het tot stand
komen van de Overeenkomst en uiterlijk voor de oplevering, aan Opdrachtgever door
te berekenen.
Indien de verhoogde prijs die Sortas Infra wenst te hanteren als bedoeld in artikel 4.4
ten opzichte van de overeengekomen prijs (niet zijnde meerwerk) meer dan vijftien
procent (15%) is gestegen, is de Opdrachtgever gerechtigd om Schriftelijk de Overeenkomst voor zover het toekomstige verplichtingen van Sortas Infra betreft, op te
zeggen binnen zeven (7) dagen na aanzegging van de prijswijziging, met dien verstande dat Sortas Infra recht heeft op de vergoeding van de door haar reeds verrichte
Werkzaamheden.
Sortas Infra is in geen enkel geval jegens de Opdrachtgever gehouden om de als
gevolg van artikel 4.5 geleden schade van de Opdrachtgever te vergoeden.
Meerwerk
Wijzigingen kwalificeren als meer- of minderwerk:
(a) er sprake is van een wijziging van de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk
verstaan maar niet beperkt tot een wijziging in het ontwerp of bestek;
(b) de door de Opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;
(c) in geval van afwijkingen van eventuele geschatte hoeveelheden; en/of
(d) in geval van afwijkingen van eventuele verrekenbare hoeveelheden.
Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die
geldt op het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op
basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het
aangaan van de Overeenkomst.
Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden die niet door de
Opdrachtgever Schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel
waarneembaar waren voor Sortas Infra ten tijde van het opnemen van de feitelijke situatie ten behoeve van de te verrichte Werkzaamheden ter plaatse, zoals bijvoorbeeld
zich onder het maaiveld bevinden van stenen of andere objecten, funderingsresten,
moerassige gedeelten of andere grondsoorten dan zichtbaar aan de oppervlakte,
heeft Sortas Infra het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die
uit deze onvoorziene omstandigheden voortvloeien.
Indien wettelijke voorschriften of beschikkingen van overheidswege hogere eisen aan
de Werkzaamheden stellen dan in de Overeenkomst is bepaald, zullen wijzigingen
van de Werkzaamheden die nodig zijn om aan die eisen te voldoen worden verrekend
als meerwerk.
Indien omtrent de wijze en het tijdstip van de verrekening van het meer- en minder
werk niets is overeengekomen, heeft Sortas Infra het recht meer- en minderwerk onmiddellijk na het ontstaan ervan in rekening te brengen.
Betaling
Terzake de door Sortas Infra uit te voeren c.q. uitgevoerde Werkzaamheden wordt
door Sortas Infra een factuur gestuurd naar de Opdrachtgever.
Algemene Voorwaarden 4 van 10
Algemene Voorwaarden van Sortas Infra B.V. – versie 2020
Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij
Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door Sortas
Infra aangegeven bankrekening.
Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft
plaatsgevonden, is de Opdrachtgever, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur
een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is,
in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als
hele maand. Daarnaast komen de buitengerechtelijke incassokosten ten laste van de
Opdrachtgever. Die kosten worden door Partijen bij voorbaat vastgesteld op tenminste
15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de
bevoegdheid van Sortas Infra om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen
indien deze meer bedragen.
Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld
in artikel 6.3, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder
dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.
Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van
verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst
openstaan, ook indien de Opdrachtgever bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.
Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Opdrachtgever niet het recht
zijn betalingsverplichtingen jegens Sortas Infra op te schorten en/of te verrekenen met
betalingsverplichtingen van Sortas Infra jegens de Opdrachtgever.
Sortas Infra is gerechtigd alle vorderingen op de Opdrachtgever te verrekenen met
iedere schuld die Sortas Infra aan de Opdrachtgever, dan wel aan met Sortas Infra
gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.
Alle vorderingen van Sortas Infra op de Opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in
de navolgende gevallen:
(a) indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Sortas Infra omstandigheden
ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever
niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van Sortas
Infra;
(b) indien Sortas Infra de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 6.9 en
deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;
(c) in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de
Opdrachtgever, liquidatie of faillissement van de Opdrachtgever of – voor zover
Opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft – het op de Opdrachtgever van
toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).
De Opdrachtgever is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van De
Opdrachtgever, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en nietopeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang de Opdrachtgever met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is Sortas Infra
bevoegd de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.
Oplevertijd
De door Sortas Infra in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd
betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen
Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.
De door Sortas Infra (op)levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details
overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn
Algemene Voorwaarden 5 van 10
Algemene Voorwaarden van Sortas Infra B.V. – versie 2020
van Sortas Infra en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.
Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat Sortas Infra ervan uit dat zij de Werkzaamheden kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten
van de Overeenkomst.
Als er sprake is van andere omstandigheden dan die bij Sortas Infra bekend waren
ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan Sortas Infra de (op)levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren (waaronder in de situatie als bedoeld in artikel 5.3). Als de Werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Sortas Infra kunnen worden
ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Sortas Infra
dit toelaat.
Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Sortas Infra wegens een
tekortkoming van de Opdrachtgever – of die aan Opdrachtgever kan worden toegerekend – wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de Werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Sortas Infra kunnen worden
ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Sortas Infra
dit toelaat.
Opneming en oplevering
Binnen vijf (5) dagen na afronding van haar Werkzaamheden, nodigt Sortas Infra
Schriftelijk de Opdrachtgever uit om tot opneming van het Werk over te gaan. De opneming vindt plaats door Opdrachtgever in aanwezigheid van Sortas Infra. De opneming geschiedt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen vijf (5) dagen na de hiervoor
bedoelde uitnodiging.
Nadat het Werk door Opdrachtgever is opgenomen, wordt door Opdrachtgever aan
Sortas Infra binnen vijf (5) dagen Schriftelijk medegedeeld of het Werk al dan niet is
goedgekeurd. Verleent de Opdrachtgever zijn of haar goedkeuring niet, dan vermeldt
hij of zij de eventuele de gebreken/herstelpunten schriftelijk, dit onderbouwd met de
redenen voor onthouding van de goedkeuring. Indien het Werk wordt goedgekeurd,
dan wordt als dag van goedkeuring aangemerkt de dag waarop het Werk is opgeleverd.
Wordt niet binnen vijf (5) dagen na de opneming schriftelijke medegedeeld of
Opdrachtgever het Werk al dan goedkeurt, dan wordt het Werk geacht – na het verstrijken van deze termijn – in de staat waarin zij zich bevindt te zijn geaccepteerd en
opgeleverd.
Kleine gebreken, die binnen een termijn van zes (6) maanden na goedkeuring van het
Werk kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring zijn.
Sortas Infra zal deze gebreken zo spoedig mogelijk te herstellen.

Garantie
Vanaf de datum van de oplevering, verleent Sortas Infra aan Opdrachtgever een garantie van drie (3) maanden op het door Sortas Infra opgeleverde Werk, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, met dien verstande dat uitsluitend de gebreken die
bij normaal gebruik van het Werk aan Sortas Infra kunnen worden toegerekend. Deze
gebreken zullen kosteloos door Sortas Infra worden hersteld. Aanspraken op een garantie gelden niet indien:
(a) aan het Werk andere of zwaardere eisen zijn gesteld dan bij het tot stand komen van de Overeenkomst bekend waren;
(b) zonder Schriftelijke toestemming van Sortas Infra door derden reparaties of
werkzaamheden aan het Werk zijn verricht;
(c) het uitgevoerde Werk niet op de daarvoor bestemde wijze wordt gebruikt en/of
onderhouden; en
Algemene Voorwaarden 6 van 10
Algemene Voorwaarden van Sortas Infra B.V. – versie 2020
(d) de door Opdrachtgever geclaimde bedragen uit hoofde van de garanties, die
Sortas Infra van haar leveranciers en/of onderaannemers heeft verkregen in relatie tot de aan Sortas Infra geleverde zaken, te boven gaan. De hoogte van de
aanspraken uit hoofde van een of meerdere garanties van Opdrachtgever jegens de Sortas Infra zullen het bedrag van de garanties die aan Sortas Infra
worden verleend door haar leveranciers, onderaannemers en/of derden, in
geen enkel geval te boven gaan en zijn te allen tijde beperkt tot de hoogte van
het bedrag van die specifieke garantie.
Vervaltermijnen
Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van de Opdrachtgever, uit welke hoofde
ook, jegens Sortas Infra in verband de uitvoering van de Overeenkomst vervallen na
zes (6) maanden na de datum waarop de Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit
dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij Sortas Infra.
In het geval binnen de in artikel 10.1 vermelde termijn door de Opdrachtgever een
Schriftelijke claim is neergelegd bij Sortas Infra in verband met door haar verrichte
Werkzaamheden vervalt iedere rechtsvordering van de Opdrachtgever indien Sortas
Infra niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 16 van de
Voorwaarden bevoegde rechter.
Aansprakelijkheid Sortas Infra
Sortas Infra is tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever
lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan Sortas Infra toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en die zich dient te openbaren binnen een termijn van maximaal zes (6) maanden na beëindiging van de
Overeenkomst of (tussentijdse) oplevering. Voor vergoeding komt echter alleen in
aanmerking die schade waartegen Sortas Infra verzekerd is, dan wel redelijkerwijs
verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van Sortas Infra en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in
voorkomend geval uitkeert. Niet voor vergoeding in aanmerking komt de schade als
omschreven in artikel 11.3 onder (b) en (c).
Indien de verzekeraar van Sortas Infra als bedoeld in artikel 11.1 om welke reden dan
ook niet tot uitkering overgaat of wanneer Sortas Infra voor de betreffende schade niet
verzekerd is, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal de waarde van de
opdracht exclusief BTW, met een maximum van € 100.000,-. Deze beperking van
aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op eventuele vrijwaringsverplichtingen van Sortas Infra.
Indien de verzekeraar van Sortas als bedoeld in artikel 11.1 om welke reden dan ook
niet tot uitkering overgaat of wanneer Sortas Infra voor de betreffende schade niet
verzekerd is, dan komt niet voor vergoeding in aanmerking:
(a) vermogensschade, zoals – doch niet beperkt tot – bedrijfsschade, gevolgschade,
vertragingsschade en gederfde winst;
(b) schade ontstaan door handelen of nalaten van Opdrachtgever of derden in strijd
met door Sortas Infra verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en
de Voorwaarden;
(c) schade als direct gevolg van door of namens Opdrachtgever aan Sortas Infra
verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.
Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de
toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.
Opdrachtgever vrijwaart Sortas Infra voor elke aanspraak van derden in verband met
de Werkzaamheden Indien Sortas Infra, ondanks het hiervoor gestelde, door een der-
Algemene Voorwaarden 7 van 10
Algemene Voorwaarden van Sortas Infra B.V. – versie 2020
de aansprakelijk wordt gesteld en Sortas Infra in dat geval schade heeft moeten betalen, heeft Sortas Infra voor het gehele alsdan door haar voldane bedrag aan schadevergoeding en kosten op Opdrachtgever recht van regres.
De in dit artikel opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid
gelden ook ten gunste van het personeel van Sortas Infra en de hulppersonen die
door Sortas Infra bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn.
Verplichtingen Opdrachtgever
De Opdrachtgever zorgt ervoor – en staat ervoor in – dat:
(a) alle publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, die nodig zijn voor de
uitvoering van de Werkzaamheden door Sortas Infra, zijn verkregen en tijdens de
uitvoering van de Werkzaamheden worden behouden;
(b) Sortas Infra over alle benodigde tekeningen en/of andere gegevens (waaronder
in ieder geval informatie met betrekking tot bodemgesteldheid en milieukwaliteit
van de plaats waar de Werkzaamheden worden verricht) beschikt die Sortas Infra
nodig heeft voor een goede beoordeling en uitvoering van de Werkzaamheden;
(c) Sortas Infra over alle benodigde hulpmiddelen kan beschikken die noodzakelijk
zijn voor de uitvoering van de Werkzaamheden en dat deze hulpmiddelen te allen
tijde voldoen aan de daaraan gestelde veiligheidseisen;
(d) de plaats, waar de Werkzaamheden door Sortas Infra worden uitgevoerd, verder
vrij is van beperkingen (in de ruimste zin van het woord) zodat Sortas Infra de
Werkzaamheden kan uitvoeren.
Sortas Infra behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om, voor aanvang van de door
haar te verrichten Werkzaamheden, de plaats van de Werkzaamheden te bezoeken
en in onderling overleg met de Opdrachtgever nader af te stemmen welke maatregelen nodig zijn om de Werkzaamheden deugdelijk te kunnen uitvoeren.
De Opdrachtgever draagt de verantwoordelijkheid voor de door of namens hem
voorgeschreven constructies en werkwijzen, alsmede voor de door of namens hem
gegeven orders en aanwijzingen.
Opdrachtgever is jegens Sortas Infra aansprakelijk voor alle schade die zij lijdt als
gevolg van de niet-nakoming door Opdrachtgever van enige bepaling in deze Voorwaarden. De Opdrachtgever is voorts aansprakelijk voor de functionele ongeschiktheid:
(a) van door hem voorgeschreven materialen of hulpmiddelen;
(b) van materialen of hulpmiddelen, die bij een door hem voorgeschreven leverancier
moeten worden betrokken.
De Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat er een adequate CAR-verzekering wordt
gesloten die ook de schade van Sortas Infra en/of haar onderaannemers dekt, tenzij
Schriftelijk anders is overeengekomen.
Het eigen risico dat op de CAR-verzekering van toepassing is, komt ten laste van de
Opdrachtgever, evenals alle niet door de CAR-verzekering gedekte schaden en/of
vorderingen, waarvoor de Opdrachtgever volgens de Overeenkomst aansprakelijk is.
Ontbinding en opzegging
Ingeval de Opdrachtgever een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Sortas Infra het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden
door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Sortas Infra tot
enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Sortas infra
toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding.
Algemene Voorwaarden 8 van 10
Algemene Voorwaarden van Sortas Infra B.V. – versie 2020
Alle vorderingen die Sortas Infra in deze gevallen op de Opdrachtgever mocht hebben
of verkrijgen, zullen onmiddellijk in haar geheel opeisbaar zijn.
Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of
enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van de Opdrachtgever, de
Opdrachtgever haar onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd of als de Opdrachtgever niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen,
is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Sortas Infra het recht de
Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst
eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Sortas Infra tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Sortas Infra op volledige schadevergoeding.
Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een
Overeenkomst die niet aan Sortas Infra kan worden toegerekend.
Onder overmacht als bedoeld in artikel 14.1 wordt in ieder geval – derhalve niet
uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven,
(b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove
schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (waaronder begrepen maar
niet uitsluitend beperkt tot overstromingen, hevige regenval, hagel, sneeuw en vorst),
(h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder
in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk
en/of -falen, (m) transportvertraging en/of (n) onvoorziene omstandigheden als bedoeld in artikel 5.3.
In geval van overmacht heeft Sortas Infra de keuze hetzij de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben
gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. De Opdrachtgever heeft in beide gevallen
geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht
nakoming van de verplichtingen door Sortas Infra onmogelijk is langer duurt dan dertig
(30) dagen, is ook de Opdrachtgever bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de
toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Sortas Infra conform artikel 14.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte Werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.
Indien Sortas Infra bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.
Overdracht
De Opdrachtgever is niet gerechtigd om de rechten en/of verplichtingen uit hoofde van
een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde, waaronder
tevens valt het vestigen van pandrechten. Overdracht van rechten in de zin van 3:83
lid 2 BW is uitgesloten. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking.
Sortas Infra heeft het recht om bij de uitvoering van een Overeenkomst derden in te
schakelen met inachtneming van de Schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.
Algemene Voorwaarden 9 van 10
Algemene Voorwaarden van Sortas Infra B.V. – versie 2020
Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op de forumkeuze in artikel 16.2, alle door Sortas Infra verrichte Werkzaamheden en
Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het
Weens Koopverdrag.
Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank MiddenNederland, locatie Lelystad.
DEEL B – Sloopwerkzaamheden
Deel B is, in aanvulling op deel A, uitsluitend van toepassing in het kader van de door
Sortas (te) verrichte(n) sloopwerkzaamheden.
Algemeen
Voordat Sortas Infra met de uitvoering van de sloopwerkzaamheden aanvangt, is de
Opdrachtgever verplicht zich een beeld te vormen van, en voor zover nodig, onderzoek te doen naar, de staat en toestand van eventuele naburige gebouwen en het
mogelijke effect van de door Sortas Infra uit te voeren sloopwerkzaamheden op die
gebouwen.
De Opdrachtgever zal Sortas Infra hierover vóór aanvang van de sloopwerkzaamheden inlichten en met haar overleggen met betrekking nemen maatregelen en/of voorzieningen. Door de Sortas Infra extra te treffen maatregelen en/of voorzieningen zullen worden beschouwd als meerwerk als bedoeld in artikel 5.
Opdrachtgever zorgt ervoor (en staat ervoor in) dat alle in gebruik zijnde aansluitingen
op openbare nutsvoorzieningen (waaronder, maar niet beperkt tot, gas- en waterleidingen, riolering, elektriciteits-, CAI en glasvezelkabels) en eventuele andere door,
over of onder het (sloop)terrein lopende leidingen en/of kabels en andere obstakels
zijn afgesloten en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking waaruit
duidelijk blijkt op welke locatie de aansluitingen liggen.
De Opdrachtgever dient voor eigen rekening en risico eventueel aanvullende
noodzakelijke maatregelen en/of voorzieningen te (doen) treffen ter voorkoming en/of
beperking van schade aan gebouwen of zaken van derden. In dit verband zorgt Opdrachtgever ervoor dat het (sloop)terrein op kundige wijze is omheind.
Wijze van uitvoering sloopwerkzaamheden
Opdrachtgever staat ervoor in dat alle op de locatie van het Werk aanwezige zaken
onderdeel uitmaken van de sloopwerkzaamheden.
Indien de sloopwerkzaamheden het trekken van palen en/of damwandplaten
omvatten, zullen de Opdrachtgever en Sortas Infra voorafgaand aan het uitvoeren van
de Werkzaamheden in onderling overleg treden onder welke omstandigheden het te
trekken materiaal als niet trekbaar moet worden beschouwd. Wanneer een dergelijke
omstandigheid zich voordoet zal Sortas Infra in geen enkel geval op de overeengekomen vergoeding worden gekort.
Indien er sprake van materiaal is als bedoeld in artikel 18.1 dat wel trekbaar is, dan
worden de door Sortas Infra uitgevoerde sloopwerkzaamheden als meerwerk aangemerkt als bedoeld in artikel 5.
Algemene Voorwaarden 10 van 10
Algemene Voorwaarden van Sortas Infra B.V. – versie 2020
In aanvulling op het bepaalde in artikel 8 geldt dat Opdrachtgever verplicht is om
eventuele gebreken die zichtbaar worden tijdens het uitvoeren van de Werkzaamheden onmiddellijk aan Sortas Infra te melden. Bij gebreke daarvan worden de Werkzaamheden geacht conform de Overeenkomst te zijn uitgevoerd.
Extra kosten in verband met afvoer van gevaarlijk sloopmateriaal
De extra kosten die gemoeid zijn met het bewerken, verwerken en/of afvoeren van
materiaal, dat als verontreinigd of gevaarlijk in de zin van de Wet Milieubeheer wordt
beschouwd, komen voor rekening van de Opdrachtgever.
Indien tijdens de uitvoering van de sloopwerkzaamheden blijkt dat in, aan, onder, op
of nabij de plaats van de sloopwerkzaamheden asbest, asbesthoudende materialen of
zaken of andere onvoorziene (gevaarlijke) zaken worden aangetroffen zitten en het
onmogelijk of (naar het oordeel van Sortas Infra) onverantwoord maken om de sloopwerkzaamheden voort te zetten, zullen de sloopwerkzaamheden door Sortas Infra direct worden stilgelegd.
Het asbest, de asbesthoudende materialen of zaken of andere onvoorziene
(gevaarlijke) zaken dienen vervolgens door een erkend en gecertificeerd (asbest)verwijderingsbedrijf te worden verwijderd, hetzij door de Opdrachtgever zelf hetzij
op door partijen nader te bepalen voorwaarden door of namens Sortas Infra.
De termijn voor de uitvoering van de sloopwerkzaamheden zal in dat geval worden
verlengd met de tijd die wordt besteed aan het verwijderen van de hiervoor genoemde
zaken, waaronder, maar niet beperkt tot, de tijd die nodig is om inventarisatierapporten op te maken, advies van derden in te winnen, eventuele vergunningstrajecten te
doorlopen en voorgeschreven termijnen af te wachten. In geen enkel geval kan de
verlenging van deze termijn leiden tot aansprakelijkheid aan de kant van Sortas Infra.
De opdrachtgever vrijwaart Sortas Infra tegen aanspraken van overheidsinstanties
(waaronder boetes en dwangsommen) wegens het vervoeren of storten van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen in de zin van de Wet Milieubeheer verontreinigde of gevaarlijke materialen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 omtrent
de aansprakelijkheid van Sortas Infra.